6. Jokainen on tärkeä, ikääntyneiden hyvä hoito ja palvelut on turvattava

Naisyhdistyksen vaaliteesit. Nämä asiat ovat meille tärkeitä:

 

Suomessa asuvien keskimääräinen kokonaiseläke (pois lukien osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke) oli vuoden 2017 lopussa 1 656 euroa kuukaudessa. Miesten eläke oli 1 874 euroa kuukaudessa ja naisten selkeästi vähemmän 1 476 euroa kuukaudessa. Naisten eläkkeet ovat pienempiä kuin miesten.

Pienituloisten lukumäärä vuonna 2017 oli jo 654 000 (ennakkotieto), kun heitä vuonna 2016 oli 623 000 henkeä (Tilastokeskus). Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia oli eläkkeensaajien ryhmässä, jossa pienituloisia noin 174 000 henkeä. Pienituloisuus on Suomessa yleistä 75 vuotta täyttäneillä, heistä 19,2 prosenttia kuului vuonna 2016 pienituloiseen kotitalouteen. Yksin asuvat, yli 75-vuotiaat naiset ovat usein pienituloisia. Pienituloisuuden raja oli vuonna 2017 yhden hengen taloudessa 14 750 euroa vuodessa eli noin 1 230 euroa kuukaudessa.

Ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden määrä Suomen väestöstä on jo tänään merkittävä, 21,4 prosenttia. Heitä on lähes 1,2 miljoonaa ja vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan jo yli neljännes väestöstä, lähes 1,5 miljoonaa. Heistä 75 vuotta täyttäneitä arvioidaan olevan silloin jo 804 447, kun vuonna 2017 heitä oli puoli miljoonaa henkilöä. Vielä 1990-luvulla ikääntyneiden osuus väestöstä oli 13,5 prosenttia.

Helsingissä oli vuoden 2018 alussa asukkaita 643 272. Heistä 65 vuotta täyttäneitä oli 108 368. Hyvin iäkkäiden, 85 vuotta ja sitä vanhempien osuus oli pieni 13 544 iäkästä eli 12,5 prosenttia kaikista. Yli 95-vuotiaita heistä oli jo 1 056. Yli puolet (58 %) heistä oli 65-74-vuotiaita (63 132). Eläkkeensaajan asumistukea sai 22 463 henkilöä, heistä yksin asuvia oli 98,8 prosenttia. Eläkettä saavan hoitotukea sai 15 802 henkilöä. Omaishoidon tuen asiakkaita oli 3 234 henkilöä, heistä 1 703 oli ikääntynyttä (65 vuotta täyttänyttä).

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien lukumäärä vuoden 2017 lopussa oli 1 470 177 henkilöä. Heistä naisia oli 804 370. Helsingissä omaeläkkeensaajia (pl. osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke), kokonaiseläkettä saavia oli 130 706 henkilöä.

 

Lisätiedot:

Irma Marttila
Helsingin Sos.dem. Naisyhdistyksen puheenjohtaja

irma.marttila(at)hotmail.fi
puh. 050 338 3748


3.–9.4.2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys
14.4.2019 EDUSKUNTAVAALIT